fbpx

Najlacnejšie doplnky výživy a oblečenie

Menu

Obchodné podmienky

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.muscleagresive.sk medzi predávajúcim (Manchester, London & Global Investment Sheppard’s House Congleton Lane, Lower Withington, Macclesfield, England, SK11 9LD ) a kupujúcim.
 2. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § 588 a nasl. v spojení s ustanovením § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník (ďalej len „OP”).
 3. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Článok II.

Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
 3. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 4. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne určenie kupujúceho, obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.
 5. Kupujúci bude pravidelné informovaný o stave objednávky prostredníctvom emailu. Kupujúci môže byť predávajúcim pre účel potvrdenia objednávky telefonický kontaktovaný.
 6. Potvrdením objednávky kupujúci prehlasuje, že je starší ako 18 rokov.

Článok III.

Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku prostredníctvom emailu bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania, alebo po dohode s predávajúcim. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 75% z celkovej ceny tovaru.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  • v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
  • prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Článok IV.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa”) odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v článku 4, bod 2.
 2. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
  • kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí,
   ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
  • tovar nesmie byť použitý
  • tovar musí byť nepoškodený
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
  • zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra
 3. Pri splnení podmienok uvedených v bode 2 predávajúci peniaze za tovar zašle prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
 4. Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu.
 5. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle § 7 ods. 6 písm. e) zákona o ochrane spotrebiteľa (predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený).
 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 7. Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok V.

Cenové podmienky

 1. Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%. Ceny poštovného a balného je uvedená v článku VI.

Článok VI.

Poštovné a balné

 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné a balné predávajúci účtuje nasledovne:
  • Kuriér GLS:
   • Slovenská republika – 3,50€
   • Česká republika – 5€
 2. Dopravu zabezpečuje kuriérska spoločnosť GLS. Pri platbe na dobierku kupujúci platí kuriérovi. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zliav.
 3. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.
 4. Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.
 5. Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne, na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

Článok VII.

Dodanie tovaru

 1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.
 2. Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.
 3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje dodací list. Faktúra bude doručená buď s dodaným tovarom, alebo najneskoršie do dvoch týždňov od doručenia objednávky.
 4. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 5. Tovar dodávame okrem územia Slovenskej republiky aj do ostatných krajín EU.
 6. Dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

Článok VIII.

Možnosti platby

 1. Dobierka: Sumu objednávky platíte priamo u kuriéra, pri dodaní objednávky alebo na výdajnom mieste .
 2. Prevodom : Sumu objednávky platíte vopred na účet vedený v  , IBAN: SK14 1111 0000 0014 1714 5015
 3. Online platba :  Prostredníctvom Paypal

Článok IX.

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.
 2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho bude najneskôr do dvoch týždňov kupujúcemu od doručenia zásielky odoslaná faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
  • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
  • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
  • či bolo dodané správne množstvo objednaného tovaru
 4. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).
 5. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese predávajúceho.
 6. Reklamačny poriadok sa nevzťahuje na produkt “Ochranné rúško”.

Článok X.

Zodpovednosť za chyby na stránke www.muscleagresive.sk

 1. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.muscleagresive.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
 3. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecné obchodné podmienky alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecné obchodné podmienky, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci sa pri zhromažďovaní osobných údajov riadi zákonom č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) v informačných systémoch. Predávajúci rešpektuje súkromie kupujúceho. Poskytnuté osobné údaje sú chránené pred zneužitím a nikdy nebudú poskytnuté tretiemu subjektu.
 2. Používaním tohto internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o kupujúcom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou kupujúceho, kupujúci automaticky súhlasí, že môžete byt informovaný o novinkách o internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebude želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť prostredníctvom emailu.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Článok XII.

Predaj produktov: Respirátor FFP3, Respirátor FFP2, Bezventilový Respirátor FFP3

Zakúpením tohto produktu prehlasujete, že spĺňate podmienky pre zakúpenie tohto produktu a to podľa zákona 69/2020 z.z a spĺňate výnimku podľa §4 ods. 1 ktorý zakazuje predaj tohto produktu inej osobe ako:

h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,

g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,

f) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,

e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),

d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,

c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,

b) zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,6) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,

i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).

Článok XIII

Predaj produktov z kategórie ANABOLIZANTY

Tieto produkty sa predávajú len na laboratórne a výskumné účely. Nie sú určené na priamu konzumáciu! Zakúpením tohto produktu  prehlasujete, že ste si vedomí tejto skutočnosti. 

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 4. Predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.muscleagresive.k nespadá pod jurisdikciu Slovenskej republiky, ale sa riadi právom Spojeného kráľovstva.
 5. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Všeobecnými obchodnými podmienkami” sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonov Spojeného kráľovstva.
 6. Používaním tohto internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o kupujúcom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou kupujúceho, kupujúci automaticky súhlasí, že môžete byt informovaný o novinkách o internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebude želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť prostredníctvom emailu.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
Scroll to Top